Дейност 4: „Да се учим и играем заедно” – за равен старт и адаптация на децата от уязвимите групи към детската градина и училището

По тази дейност е предвидено основно работа с деца и сформиране на групи по интереси, в които ще бъдат обхванати общо 338 деца от целевата група "деца от местни общности на възраст от 3 до 6 години", включително деца в риск от социално изключване и бедност – 110 деца от ромска етническа група и 62 деца от семейства с нисък доход.

Във всички детски градини на територията на община Смядово и Община Ветрино ще се сформират следните групи по интереси: „Да научим българския език", „Сръчни ръце", „Една зелена стъпка напред”, „Аз съм фоторепортер и разказвам за моето семейство” и Играем, спортуваме и спазваме правилата за безопасност”.

Под ръководството на педагозите във всички включени детски градини за всяко дете от целевата група ще се изготви „Дневник на детето”, включващо следните категории: родословно дърво, ден след ден, аз раста, моето здраве и галерия. Организиране на фотоизложба и спортен празник в 6-те детски градини.

В рамките на дейността бе изготвен „Дневник на детето”, включващ следните категории: родословно дърво, ден след ден, аз раста, моето здраве и галерия

 

 

 

 

Twitter icon
Facebook icon