Спортен празник в ЦДГ "Васил Левски", с. Ветрино, м. ноември