Дейност 8: "Информираност и публичност, кампании и промоционални дейности"

Информиране на обществеността за финансиращия орган, целите и дейностите по проекта и постигнатите резултати:

  1. Изготвяне на информационни табели за проекта, които ще се поставят на сградите на общините и на всяка от включените детски градини;
  2. Публикации в местните медии за старта, развитието и края на проекта; Организиране на пресконференции за презентиране на резултатите от проекта; Изработване на информационни материали по проекта;
  3. Създаване на уебсайт за проекта и актуализиране на информацията на интернет страниците на общините Смядово и Ветрино - „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”.

В рамките на проекта ще се осъществят две кампании с акцент върху активното признаване и оценяване на многообразието и различието. С кампаниите ще се популяризира културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност с акцент запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца, както и за спецификата на ромския език. 

Twitter icon
Facebook icon