Психолог следи за психологическото състояние и развитие на децата от целевата група Община Ветрино

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., от 1 октомври 2015 г. е назначен психолог, който да следи за психологическото състояние и развити на децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец и филиалите към тях.

Психологът е направил проучване на психологическия микроклимат, чрез разговори с децата и учителите във всички детските заведения на територията на община Ветрино. С всички новопостъпили деца се провеждат разговори за опознаване и по-бързо адаптиране. Провежда ролеви игри за развиване на концентрацията на вниманието, мисленето и двигателната активност на децата. Наблюдава игровите умения на децата и взаимоотношенията помежду им – общуване, сътрудничество, отстъпчивост и самостоятелност. Наблюдава игровите умения на децата при неформални игри, провежда ролеви игри за проучване емоционалното състояние на децата, социалните и семейни отношения. Организира симулативни игри с децата за отчитане на жизнената им позиция и обучителните им способности. Индивидуално работи с деца, когато психологическото им състояние го налага. Провежда скринингово изследване на децата от подготвителната група за училищна готовност.  

Благодарение работата на психолога, децата отиват подготвени в първи клас, което е от голямо значение за успеваемостта им в училище.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon