Birthday celebrations in “Shtastlivo detstvo”, Belogradetz village, January