Birthday celebrations in “Margaritka” kindergarten, Smyadovo city