Вечер на приказките и легендите в ЦДГ "Васил Левски", с.Ветрино, м. ноември