В Смядово и Ветрино представиха напредъка по проект „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино изпълнява проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”, финансиран с Договор №Д03-334/08.07.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014 г.

Основната цел на проекта е да подобри достъпа до образование и възможности за развитие на социалните умения за 172 деца (от 3 до 6 години) от ромската общност или социално слаби семейства чрез обхващане в детски градини и подобряване на качеството на обучение и възпитание. Конкретните цели и задачи на проекта са насочени към повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда, развиване на знания, интереси и умения за общуване на 338 деца от местните общности в детските градини, създаване на условия за равен старт в училище чрез усвояване на български език от децата от местните общности и децата в риск от социално изключване и бедност, съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства  с фокус върху ромите и децата в социална изолация и създаване на работещ модел за възпитаване на етническа толерантност, самочувствие и приятелство между децата, както и за привличане и задържане на децата в детските градини от социално слаби семейства, чрез изучаване на български и ромски танци и взаимно опознаване на традициите и културните ценности.

Сред дейностите на проекта са извършване на строително-ремонтни работи и обзавеждане на детски градини; назначаване на логопеди, психолози и ромски медиатори в детските градини; обучение на персонала за работа в мултикултурна среда, обменни посещения и организиране на екскурзии, зелени и морски училища и разнообразни дейности с деца и родители, спортни празници, вечери на ромската култура, празнуване на рождени дни, изготвяне на дневник на детето и наръчници за родителите, както и осигуряване на учебни материали и костюми за децата и др.

През месец септември в общините Смядово и Ветрино се проведе пресконференция за представяне на напредъка по изпълнение на дейностите по проекта, на която присъстваха представители на общинска администрация, граждани и представители на целевите групи.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Снимки от събитията

Twitter icon
Facebook icon